top of page

第11屆會議記錄公告

教練委員會:

第11屆10次教練會議-會議記錄      第11屆9次教練會議-會議記錄     第11屆8次教練會議-會議記錄      第11屆7次教練會議-會議記錄      第11屆6次教練會議-會議記錄                       11屆5次教練會議-會議記錄     第11屆4次教練會議-會議記錄       第11屆3次教練會議-會議記錄第11屆2次教練會議-會議記錄         第11屆1次教練會議-會議記錄

選訓委員會:

第11屆16次選訓會議-會議記錄     第11屆15次選訓會議-會議記錄     第11屆14次選訓會議-會議記錄      第11屆13次選訓會議-會議記錄    第11屆12次選訓會議-會議記錄 

第11屆11次選訓會議-會議記錄    第11屆10次選訓會議-會議記錄      第11屆9次選訓會議-會議記錄     第11屆8次選訓會議-會議記錄       第11屆7次選訓會議-會議記錄     

第11屆6次選訓會議-會議記錄       第11屆5次選訓會議-會議記錄      第11屆4次選訓會議-會議記錄  第11屆3次選訓會議-會議記錄      第11屆2次選訓會議-會議記錄        

第11屆1次選訓會議-會議記錄     

裁判委員會:

第11屆第1次會議紀錄     第11屆第2次會議紀錄     第11屆第3次會議紀錄   第11屆第4次會議紀錄 

紀律委員會:

第11屆第4次會議紀錄   

理、監事會議:

第11屆第2次理事-會議紀錄           第11屆第3次理事會議紀錄          第11屆第3次監事會議紀錄     第11屆第4次理事會議紀錄   11屆臨時理事-會議紀錄       第11屆理、監事會議紀錄        

會員大會:

第11屆第1次會員大會-會議    第11屆第2次會員大會-會議紀錄

bottom of page